Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Z regresją wielokrotną (wieloraką) mamy do czynienia, jeśli zmianna zależna związana jest z większą ilością zmiennych niezależnych .

Model regresji wielokrotnej wyraża się wzorem:

,

co możemy zapisać także w postaci macierzowej:

,   gdzie

Zatem estymować będziemy wektor parametrów:

Dla próby składającej się z obserwacji -wymiarowej zmiennej macierz wymiaru oraz wektor wartości empirycznych możemy zapisać następująco:

,       .

Jedynki w pierwszej kolumnie macierzy odpowiadają wyrazowi wolnemu z modelu.

Estymator wektora możemy wyznaczyć Metodą Najmniejszych Kwadratów, korzystając ze wzoru:

Analiza dobroci dopasowania modelu

Dobroć dopasowania modelu do danych rzeczywistych możemy ocenić interpretując wartości następujących współczynników:

  • Wariancja resztowa i odchylenie standardowe reszt:

,

gdzie:

- - wartości empiryczne,

- - wartości teoretyczne wyznaczone z modelu.

Wyznaczone w ten sposób odchylenie standardowe reszt modelu informuje, o ile zaobserwowane wartości zmiennej przeciętnie odbiegają od teoretycznych wartości tej zmiennej wyznaczonych z modelu.

  • Współczynnik zmienności losowej

Współczynnik zmienności losowej pozwala na ocenę dobroci dopasowania modelu w stosunku do przeciętnego poziomu wielkości opisywanej zmiennej . Współczynnik ten wyraża się wzorem:

,

gdzie:

- - średnia arytmetyczna wartości empirycznych ,

Współczynnik mówi nam, jaką część średniego poziomu wartości zmiennej z próby stanowi średni błąd dopasowania modelu (odchylenie standardowe reszt).

Innymi słowy, współczynnik ten informuje nas, o ile - średnio rzecz ujmując - mylimy się, szacując wartości zmiennej objaśnianej za pomocą wyznaczonego modelu.

  • Współczynnik determinacji

Współczynnik determinacji jest miarą dobroci dopasowania informującą, jaką część zmienności wartości empirycznych zmiennej (), stanowi zmienność wartości teoretycznych tej zmiennej. Współczynnik determinacji dany jest wzorem:

.

Współczynnik przyjmuje wartości z przedziału . Im wartość bliższa 1, tym lepsze dopasowanie modelu do rzeczywistej tendencji zmiennej .

Na tym etapie możliwe jest także zdefiniowanie współczynnika korelacji wielorakiej, który obliczamy jako pierwiastek z współczynnika determinacji :

.

Współczynnik korelacji wielorakiej określa stopień łącznego wpływu wszystkich zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt