Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Miary asymetrii mówią nam, czy większa część populacji klasuje się powyżej, czy poniżej przeciętnego poziomu badanej cechy X. Asymetrię rozkładu można zbadać porównując modę, medianę i wartość oczekiwaną (średnią). W przypadku rozkładu symetrycznego wszystkie te parametry są równe. Jeśli zachodzi nierówność

to rozkład jest asymetryczny prawostronnie. Jeśli zaś zachodzi nierówność

to rozkład jest asymetryczny lewostronnie.

Wykresy obrazujące specyfikację asymetrii prawostronnej i lewostronnej:

 

 

Asymetria prawostronna


download

 

Asymetria lewostronna


download

Asymetrię rozkładu możemy opisać także za pomocą współczynnika asymetrii (skośności). Współczynnik ten obliczamy według wzoru:

Dodatnia wartość tego współczynnika wskazuje na asymetrię prawostronną, natomiast ujemna na lewostronną. Asymetria prawostronna mówi nam, że większa część populacji przyjmuje wartości poniżej przeciętnej, natomiast lewostronna – powyżej. Oczywiste jest, że im większa wartość bezwzględna współczynnika asymetrii, tym większa asymetria rozkładu..

Należy jednak zwrócić uwagę, iż współczynnik asymetrii nie jest jednoznaczny w zerze, tzn. istnieją rozkłady asymetryczne, dla których współczynnik asymetrii przyjmuje wartość zero. Jednak w praktyce takie rozkłady są bardzo rzadko spotykane.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt