Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Współczynnik korelacji jest nieparametrycznym odpowiednikiem współczynnika . Podobnie jak w wypadku parametrycznej korelacji, ten współczynnik również mierzy siłę współzależności pomiędzy zmiennymi, jednak w tym wypadku nie jest już wymagana skala ilościowa o rozkładzie normalnym.

W przypadku współczynnika korzysta się z zmiennych porządkowych, więc jeśli w badaniu występują zmienne ilościowe, to w teście korelacji należy je przerangować. Istotnym podczas rangowania zmiennych jest fakt, aby trzymać się jednej konwencji skali, uszeregowanej w odpowiedniej kolejności – wzrost lub spadek danej cechy, jako kolejne parametry rang. Jednie przy takim założeniu, korelacja daje wyniki adekwatne do badanego zagadnienia. Jeżeli w trakcie rangowania natkniemy się na obserwacje, dla których ranga występuje kilkakrotnie w zbiorze danych, przypisujemy im wartość średnią z pozycji, którą by zajmowały – są to tzw. rangi wiązane.

Jedną z dodatkowych korzyści przerangowania obserwacji ilościowych jest redukcja wpływu obserwacji odstających na wynik testu, co jest cechą niezwykle przydatną w małolicznych grupach. Dodatkowo rangowanie jest niezbędne, gdy sprawdza się korelację pomiędzy zmienną ilościową (np. poziomem IQ), a porządkową (np. wykształceniem – podstawowym, średnim, wyższym etc.), gdzie rozwiązanie nie jest w stanie udzielić nam poprawnej odpowiedzi dla takiego zagadnienia.

Wzór na korelację prezentuje się następująco:

,

gdzie:
to różnica pomiędzy -tą rangą dla zmiennej , a -tą rangą dla zmiennej

Jest to jednak prostsza obliczeniowo wersja oryginalnego wzoru, która nie uwzględnia rang wiązanych. Istnieje założenie w środowiskach naukowych, które mówi że powyższego wzoru nie powinno się używać do określania korelacji, jeżeli rangi wiązane stanowią ponad 25% całego zbioru danych. W przeciwnym wypadku należy stosować bardziej ogólną wersję wzoru:  

,

gdzie:
to różnica pomiędzy -tą rangą dla zmiennej , a -tą rangą dla zmiennej
to współczynniki dla rang wiązanych liczone według wzoru:
 

,

gdzie:
to liczba obserwacji mających -tą rangę w analizowanym zbiorze danych.

Współczynnik korelacji przyjmuje wartości z zakresu gdzie znak przy wartości współczynnika określa kierunek korelacji (dodatni -  wzrost wartości jednej zmiennej definiuje wzrost wartości drugiej zmiennej; ujemny -  wzrost wartości jednej zmiennej definiuje spadek wartości drugiej). Wartość bezwzględna współczynnika korelacji określa siłę zależności pomiędzy zmiennymi, gdzie to brak zależności natomiast to idealna korelacja.

Podobnie jak w przypadku korelacji parametrycznej w tym przypadku również należy sprawdzić istotność statystyczną uzyskanej zależności. Aby zrealizować to zagadnienie należy postawić następujące hipotezy:

- zależność cech jest nieistotna
- zależność cech jest istotna

Do weryfikacji hipotezy stosujemy test :

,

gdzie:
to współczynnik korelacji Spearmana,
to liczebność populacji.

Dla danej wartości testu odczytujemy wartość istotności Zwykle w badaniach statystycznych przyjmujemy poziom istotności Jeżeli przyjmujemy Jeżeli odrzucamy na rzecz

Przykład

Wygenerowano zestaw obserwacji charakteryzujący IQ i wykształcenie badanych, aby sprawdzić czy zamienne korelują ze sobą. 

IQ

Wykształcenie

117

wyższe

108

zawodowe

120

wyższe

115

wyższe

100

zawodowe

117

średnie

109

zawodowe

98

zawodowe

116

wyższe

103

podstawowe

113

średnie

97

podstawowe

114

średnie

96

podstawowe

110

średnie

Następnie wyznaczono rangi dla IQ:

IQ

IQ

i

117

96

1

108

97

2

120

98

3

115

100

4

100

103

5

117

108

6

109

109

7

98

110

8

116

113

9

103

114

10

113

115

11

97

116

12

114

117

13

96

117

14

110

120

15

oraz wykształcenia:

Wyk

Wyk

i

wyższe

podstawowe

1

zawodowe

podstawowe

2

wyższe

podstawowe

3

wyższe

zawodowe

4

zawodowe

zawodowe

5

średnie

zawodowe

6

zawodowe

zawodowe

7

zawodowe

średnie

8

wyższe

średnie

9

podstawowe

średnie

10

średnie

średnie

11

podstawowe

wyższe

12

średnie

wyższe

13

podstawowe

wyższe

14

średnie

wyższe

15

Obliczono kwadrat różnic rang dla obu zmiennych:

IQ

Wykształcenie

117

wyższe

13

13,5

-0,5

0,25

108

zawodowe

5,5

5,5

0

0

120

wyższe

13

13,5

-0,5

0,25

115

wyższe

13

13,5

-0,5

0,25

100

zawodowe

5,5

5,5

0

0

117

średnie

13

9,5

3,5

12,25

109

zawodowe

5,5

5,5

0

0

98

zawodowe

2

5,5

-3,5

12,25

116

wyższe

13

13,5

-0,5

0,25

103

podstawowe

5,5

2

3,5

12,25

113

średnie

9

9,5

-0,5

0,25

97

podstawowe

2

2

0

0

114

średnie

9

9,5

-0,5

0,25

96

podstawowe

2

2

0

0

110

średnie

9

9,5

-0,5

0,25

,

a także współczynniki dla rang wiązanych:


Następnie obliczono współczynnik korelacji dla uproszczonego wzoru:

,

oraz dla wzoru uwzględniającego rangi wiązane:

,

Ostatecznie spawdzono istotność współczynnika korelacji (bazując na wyniku uwzględniającym rangi wiązane):

,

Dla obliczonej wartości testu istotność wynosi:

Jako, że to odrzucamy na rzecz

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt