Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Testy jednorodności wariancji w k (k>2) populacjach to testy weryfikujące hipotezę zerową:

wobec hipotezy alternatywnej:

Test Levene'a

W teście tym wariancje porównujemy poprzez badanie równości wartości przeciętnych modułów odchyleń od średnich poszczególnych grup. Wprowadźmy oznaczenie:

Przeprowadzamy jednoczynnikową analizę wariancji dla zmiennej , tzn. obliczamy wartość statystyki testowej:

która ma rozkład Fishera o i stopniach swobody.

Test Browna-Forsythe’a

Test ten jest pewną modyfikacją testu Levene’a. Występujące we wzorach średnie arytmetyczne z prób zastępujemy tutaj medianami. Takie podejście zwiększa odporność testu na brak spełnienia warunku o normalności rozkładów, jednak nie rozwiązuje tego problemu całkowicie.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt