Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna
Wnioskowanie statystyczne

Jedna z głównych gałęzi statystyki, zajmująca się uogólnianiem wyników z próby na populację. Wnioskowanie statystyczne zalicza się do działów statystyki matematycznej. Inaczej, jest to zbiór metod określających sposoby prawidłowego przenoszenia wyników z próby na populację. Dodatkowo wnioskowanie statystyczne zawiera metody pozwalające oszacować błędy wynikające z takiego postępowania. W ramach wnioskowania statystycznego przeprowadza się:

  •  estymację parametrów populacji,
  •  weryfikację hipotez statystycznych
  •  klasteryzację obserwacji.

Przeciwieństwem wnioskowania statystycznego jest statystyka opisowa.

Wnioskowanie statystyczne pozwala na wysnucie istotnych wniosków na temat cech całej populacji generalnej na podstwie analizy odpowiednio licznej próby objętej badaniem.

 
©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt