Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Regresję krzywoliniową obserwujemy, gdy związek pomiędzy zmienną objaśnianą a objaśniającą ma charakter nieliniowy.

Wśród modeli nieliniowych wyróżnić możemy modele sprowadzalne do modelu liniowego. Są to m.in.:

Model potęgowy:

Model ten sprowadzamy do modelu liniowego poprzez zlogarytmowanie:

oraz podstawienie:

W rezultacie otrzymujemy model:

Wartości parametrów modelu przekształconego możemy szacować np. za pomocą Metody Najmniejszych Kwadratów, przy czym wszystkie związane z tym rachunki wykonywane będą na wartościach przekształconych zmiennych.

Model wykładniczy

W tym modelu także w celu uzyskania liniowości logarytmujemy równanie:

.

Korzystając z własności logarytmu dostajemy:

,

co po podstawieniu:

sprowadza nas do modelu pożądanego modelu liniowego:

.

Model logarytmiczny

Model ten w sposób oczywisty sprowadza się do modelu liniowego poprzez podstawienie

Model hiperboliczny

Aby sprowadzić model tej postaci do modelu liniowego wystarczy wykonać podstawienie .

Analiza dopasowania modelu

W przypadku regresji krzywoliniowej stopnień zgodności wyznaczonego modelu możemy mierzyć za pomocą współczynnika zgodności danego wzorem:

Współczynnik zgodności przyjmuje wartości z przedziału . Informuje on, jaka część całkowietej zmienności zmiennej objaśnianej jest wyjaśniana przez model. Innymi słowy współczynnik ten opisuje zgodność wyznaczonej linii regresji z wartościami pochodzącymi z próby.

Im mniejsza wartość wspólczynnika , tym lepsze dopasowanie modelu do zmiennych rzeczywistych.

Miarą zgodności modelu z danymi empirycznymi jest także współczynnik korelacji krzywoliniowej zwany także wskaźnikiem korelacji. Wielkość wyraża się wzorem:

.

Im wartość współczynnika bliższa , tym lepsze dopasowanie modelu do danych empirycznych.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt