Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Badanie rynku psychiatrii

25.06.2020

Klient

Dla międzynarodowego koncernu działającego na rynku opieki długoterminowej zrealizowaliśmy badanie rynku psychiatrycznego w Polsce.

Główny cel

Głównym celem badania było określenie możliwego rozwoju rynku psychiatrycznego w perspektywie najbliższych 15 lat. Podczas realizacji badania rynku psychiatrii celem było określenie potencjalnych barier rozwoju jak identyfikacja czynników decydujących o jego przyspieszeniu. Istotnym założeniem było określenie rozwiązań, które powinny być wykorzystane w psychiatrycznej opiece długoterminowej.

Realizacja i rezultaty

Realizację badania oparliśmy o metodę analizy danych zastanych Desk Research. Desk Research to metoda badawcza, która sprowadza się do analizy zapisów dostępnych źródeł danych, obejmującej w szczególności ich kompilację, wzajemną weryfikację i przetwarzanie. Analiza taka stanowi podstawę do wypracowania wniosków na temat badanego problemu. Dane do niniejszego projekty oparliśmy o:

 • Rejestry medyczne
 • Raporty branżowe
 • Strukturę państwowego lecznictwa psychiatrycznego
 • Epidemiologię chorób
 • Analizę prywatnego rynku psychiatrii
 • Aktualne przepisy prawa medycznego
 • Dane dotyczące finansowania lecznictwa psychiatrycznego w ramach NFZ
 • Ogólnodostępne bazy danych z GUS oraz NFZ
 • Dane ośrodków medycznych
 • Raport Najwyższej Izby Kontroli

Przeprowadzone badanie rynku psychiatrii pozwoliło oszacować, że co najmniej 4,5 mln Polaków cierpi na zaburzenia psychiczne, będąc poza państwowym systemem lecznictwa psychiatrycznego. O tym fakcie może świadczyć między innymi ponad pół miliona udzielonych porad w przychodniach POZ związanych z leczeniem depresji. Powyższa wartość i tak stanowi tylko pewną część problemu, ponieważ trudny dostęp do opieki psychiatrycznej skutkuje korzystaniem z prywatnej opieki psychiatrycznej lub brakiem możliwości leczenia. Na główny problem składa się zbyt niski poziom finansowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz zbyt mała liczba lekarzy psychiatrów. W 2019 roku w Polsce czynnych zawodowo było tylko 419 psychiatrów dziecięcych, mimo że od wielu lat skala problemu zaburzeń o podłożu psychicznym wśród dzieci i młodzieży dramatycznie rośnie. Świadczy o tym m.in. gwałtowny wzrost prób samobójczych dzieci między 7 a 12 rokiem życia. Wśród najważniejszych czynników związanych z rynkiem psychiatrii zaobserwowano:

 • Wzrost zaburzeń psychicznych w Polsce, szczególnie w województwie mazowieckim.
 • Występowanie bardzo dużego przyrostu innych zaburzeń psychicznych niebędących wcześniej sklasyfikowanymi w lecznictwie psychiatrycznym.
 • Negatywne zjawisko związane ze zwiększaniem się liczby samobójstw o podłożu choroby psychicznej.
 • Niska wycena świadczeń była szczególnie zauważalna w obszarze zakładów psychiatrycznych o charakterze opiekuńczo – leczniczych, a w szczególności pielęgnacyjno – opiekuńczych, których było tylko sześć na obszarze całego kraju.
 • Rozmieszczenie prywatnych placówek było niewspółmierne do potrzeb rynku. Ich obecność była zauważalna tylko w największych województwach jak mazowieckie, małopolskie i śląskie.

Zrealizowane badanie rynku psychiatrii umożliwiło określenie kierunków rozwoju dla naszego klienta. Otrzymane dane uwidoczniły potrzeby opieki psychiatrycznej dla dzieci i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Najważniejsze liczby4,5 mln

osób z zaburzeniami poza państwowym systemem lecznictwa
500 tys.

co roku udzielanych porad w POZ związanych z depresją


15%

wzrost zachorowalności na choroby psychiczne w ciągu ostatnich 10 lat


10%

wzrost samobójstw w Polsce w 2019 roku


100%

wzrost prób samobójczych dzieci między 7 a 12 rokiem życia


419

liczba psychiatrów dziecięcych czynnych zawodowo w 2019 rokuDlaczego warto przeprowadzić badanie rynku medycznego?

Przeprowadzenie badania rynku medycznego niesie za sobą wiele korzyści. Umożliwia ono przedsiębiorstwom z branży medycznej:

 • Określić strukturę rynku w danym sektorze medycznym
 • Określić pozycję marki na tle konkurencji
 • Odkryć szanse i zagrożenia dla nowe produktu na rynku
 • Zidentyfikować kluczowych konkurentów na rynku
 • Uzyskać dane o wielkości rynku
 • Rozpoznać trendy na rynku
 • Ocenić perspektywy rozwoju rynku w kolejnych latach
 • Odkryć niezaspokojone potrzeby konsumentów
Skontaktuj się z nami - badanie zrobimy za Ciebie!

Zaufaj naszemu 17 letniemu doświadczeniu w realizacji badań rynku medycznego!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Zapraszamy do współpracy!

Uważasz, że Portal warto rozbudować o dodatkowe treści? Zajmujesz się szeroko pojętą statystyką? Przyślij do nas artykuł z zakresu statystyki, a my po pozytywnej recenzji opublikujemy go na stronie.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt