Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Badanie rynku medycznego potrzeb kardiologicznych

21.07.2020

Klient

Nasza firma odpowiedziała na potrzebę jednego z Urzędów Marszałkowskich, dotyczącą przeprowadzenia badania rynku medycznego potrzeb kardiologicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej osób, którym stan zdrowia istotnie utrudnił dalszą pracę zawodową.

Główny cel

Celem zrealizowanego badania rynku medycznego potrzeb kardiologicznych było poznanie potrzeb mieszkańców analizowanego województwa i wystosowanie w kierunku Urzędu rekomendacji z zakresu poprawy dostępu do rehabilitacji medycznej. To z kolei miałoby posłużyć mieszkańcom w ułatwieniu powrotu do pracy lub zapobieganiu wypadnięciu z rynku pracy w efekcie chorób kardiologicznych lub związanych z nimi incydentów.

Realizacja i rezultaty

Badanie badanie rynku medycznego chorób kardiologicznych było realizowane wielotorowo. W celu odpowiedzi na zadane pytania zastosowano zarówno metody ilościowe jak i jakościowe. Po przeprowadzeniu analizy danych zastanych rozpoczęto realizację badania telefonicznego wśród mieszkańców badanego województwa. Udział w badaniu wzięli wyłącznie mieszkańcy będący w wieku aktywności zawodowej. Jak wynika z badania, co piąty z badanych w wieku od 35 do 44 lat potrzebował w swoim życiu konsultacji kardiologicznej. Wraz z wiekiem mieszkańców, odsetek ten znacząco rośnie. Jednocześnie ponad połowa badanych mieszkańców, korzystających z usług kardiologicznych, ocenia ich dostępność źle, w szczególności z uwagi na długie kolejki oczekujących w przychodniach kardiologicznych. Podobnie oceniono dostępność do ośrodków rehabilitacji kardiologicznej. Z analizy danych zastanych wynika, że prawie co trzeci ze zgonów wynika z chorób układu krążenia. Ponadto, w porównaniu do całego kraju, odsetek zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia jest w badanym województwie znacznie wyższy. Kardiolodzy w trakcie badania internetowego przedstawili informacje na temat swoich pacjentów. Warte podkreślenia jest to, że zdaniem lekarzy, 84,0% pacjentów kardiologicznych wymaga rehabilitacji kardiologicznej. Niestety prawie 3 na 4 lekarzy uważa, że dostęp do ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej jest zły lub bardzo zły. Lepiej oceniają natomiast dostęp do rehabilitacji stacjonarnej. Mieszkańcy zostali zapytani także o to, jakie ich zdaniem działania są najskuteczniejsze w zmienianiu zachowań zdrowotnych. Za najbardziej skuteczne uznano cykliczne badania diagnostyczne, które miałyby na celu uświadamianie o stanie zdrowia, takie jak EKG, USG, RTG. Dzięki przeprowadzonemu badaniu i szerokiemu podejściu do problemu uzyskano dane, które pozwoliły na stworzenie projektu kompleksowego Programu ułatwiającego dostęp do rehabilitacji kardiologicznej, w szczególności poprzez rozwój ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej, którą pacjenci przy wykorzystaniu nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu mogą odbyć w domu.

Najważniejsze liczby


29.7%

zgonów w badanym województwie wynika z chorób układu krążenia.


84.0%

przypadków kardiologicznych wymaga rehabilitacji kardiologicznej.


48.5%

wszystkich incydentów kardiologicznych to zawał mięśnia sercowego.


54.9%

mieszkańców korzystających z konsultacji kardiologicznych ocenia źle dostępność tego rodzaju usług na terenie badanego województwa.


88.0%

badanych, którzy źle oceniają możliwości odbycia rehabilitacji kardiologicznej, argumentują to długimi kolejkami oczekujących w ośrodkach/oddziałach rehabilitacji kardiologicznej.


70.3%

badanych kardiologów uważa dostęp do ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej za zły lub bardzo zły.


Korzyści badania rynku medycznego

Realizacja badania pozwoliła na stworzenie solidnego fundamentu do pracy nad skutecznym programem, dającym mieszkańcom badanego województwa lepszy dostęp do rehabilitacji kardiologicznej. Rehabilitacja kardiologiczna, jak się okazuje, jest niezbędna większości pacjentom kardiologicznym. Realizacja badania pozwoliła na:

  • Zestawienie danych pochodzących z kilku źródeł, w tym z badań empirycznych wśród różnych grup docelowych, dzięki czemu otrzymano sprawdzony materiał badawczy
  • Poznanie szczegółowych opinii szerokiego grona interesariuszy na temat istotnego problemu
  • Stworzenie odpowiednich narzędzi do poprawy sytuacji panującej w województwie
Skontaktuj się z nami - badanie zrobimy za Ciebie!

Zaufaj naszemu 17 letniemu doświadczeniu w realizacji badań rynku medycznego!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Zapraszamy do współpracy!

Uważasz, że Portal warto rozbudować o dodatkowe treści? Zajmujesz się szeroko pojętą statystyką? Przyślij do nas artykuł z zakresu statystyki, a my po pozytywnej recenzji opublikujemy go na stronie.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt