Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Wykorzystanie statystyki w analizach rynku


Dane to pieniądz
Zdobycie wiedzy o funkcjonowaniu systemu dystrybucji, mechanizmach rynkowych, działaniach konkurencji czy aktualnych preferencjach i zachowaniach konsumentów to główny cel analizy rynku. Zaś umiejętne użycie tej wiedzy, a co za tym idzie – dotarcie do szerokiej grupy konsumentów – to konkretny zysk dla przedsiębiorców1. Nie dziwi więc popularność różnego rodzaju badań rynkowych, które w istotny sposób wspomagają procesy decyzyjne. Wydaje się to wręcz niezbędne, biorąc pod uwagę współczesne warunki gospodarcze. Aby przeprowadzić analizę rynku, trzeba zebrać dane, a gdzie dane – tam statystyka.

Ale po kolei...
Najpierw trzeba mieć plan analizy rynku – przemyśleć, co i jak zbadać: czy np. chcemy znaleźć w rynku lukę, by wprowadzić nowy produkt, czy raczej zbadać preferencje konsumentów względem produktów. Gdy już wiemy, co jest naszym celem, kolejnym krokiem jest zaplanowanie badania w taki sposób, by zebrane dane były jak najbardziej rzetelne, wiarygodne i odpowiadały naszym zamierzeniom. Skuteczna realizacja przemyślanego badania stwarza szerokie pole manewru do interpretacji i wyciągania wniosków. Zanim jednak do tego dojdzie, trzeba umiejętnie skorzystać z szerokiego wachlarza metod statystycznych, z którego robią użytek analizy rynku.

Skrzynka z narzędziami do analizy rynku
Statystyk ma do swojej dyspozycji mnóstwo narzędzi – począwszy od statystyk opisowych, przez testy parametryczne i nieparametryczne, aż do zaawansowanych metod z pogranicza statystyki i data miningu. W analizach rynku znajdują zastosowanie wszystkie z tych metod. Podstawowe wnioski można wysnuć już na podstawie obliczonych miar położenia (średnia, mediana) i rozrzutu (wariancja, odchylenie standardowe). Odpowiedni test pozwala zbadać rozkład badanej zmiennej (test Shapiro-Wilka, test Kołmogorowa-Smirnowa), znaleźć zależności pomiędzy zmiennymi (test chi-kwadrat) lub porównać kilka grup (test t-Studenta, ANOVA, test Wilcoxona, test Kruskala-Wallisa).

Sięgając głębiej

Wymienione wcześniej metody to te, z którymi zwykle stykają się studenci w trakcie kursu statystyki i sposób ich użycia w analizach rynku jest mniej lub bardziej oczywisty. To wciąż jednak nie wszystko. Dla przykładu: analiza korespondencji znajduje zastosowanie w określaniu pozycji produktu na rynku. Do badania tego samego zagadnienia można również użyć m.in. analizy czynnikowej czy metod klasyfikacji. Analiza conjoint sprawdzi się np. przy wyborze rynku docelowego, zaś skalowanie wielowymiarowe – przy rozpoznawaniu „luk” na rynku. Z kolei analiza rynku w zakresie prognozowania opiera się na metodach regresji.

Zbieraj, analizuj i rządź
W dobie coraz szybszych i dokładniejszych metod zbierania danych odwzorowujących preferencje konsumentów i ich decyzje zakupowe rzetelna analiza tych danych jest w wielu przypadkach kluczem do sukcesu przedsiębiorstw. Warto zatem być świadomym, jak wielkie znaczenie odgrywa w procesie analizy rynku dobór odpowiedniej metody statystycznej – a naprawdę jest w czym wybierać.
©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt