Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Nie jest tajemnicą, że analizy statystyczne przydadzą się wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z danymi liczbowymi. Klasyczny obszar ich wykorzystania stanowią jednak szeroko pojęte badania rynku, bazujące na tzw. ilościowych metodach badawczych, czyli na ogół na ankietyzacji - w ich toku pozyskuje się informacje, które należy odpowiednio przeanalizować i zinterpretować. Przyjrzyjmy się zatem pokrótce procesowi badawczemu z perspektywy statystycznej analityki danych.

Wszystko zaczyna się od celu

Mając na uwadze szerokie zastosowanie analiz statystycznych należy w dokładny sposób przemyśleć cele badania - powinny one bowiem odpowiadać zarówno aktualnym potrzebom, jak i rzeczywistym możliwościom badacza. Stąd też warto na początku procesu badawczego właściwie określić wszystkie oczekiwania, aby móc tak ustalić przebieg badania, aby w pełni odpowiadał on stawianym wymogom.

Mamy już cel - co dalej?

Jako że cały proces badawczy powinien odnosić się do uprzednio wybranego i właściwie określonego celu należy także wspólnie ustalić plan badania, który zagwarantuje dostęp do potrzebnych nam informacji. Po ich zgromadzeniu należy poddać je niezbędnemu przetworzeniu i tutaj nieodzowna okazuje się analiza statystyczna - jest niezbędna dla właściwego przyglądania się uzyskanym danym. Mając na uwadze powyższe, typowy przebieg procesu badawczego podzielić można na następujące etapy:

1. zaprojektowanie procesu badawczego; 2. dobór właściwej próby badawczej; 3. określenie skutecznych narzędzi badawczych; 4. zebranie danych (materiału badawczego); 5. analiza danych (w tym - wykorzystanie narzędzi statystycznych); 6. przedstawienie uzyskanych wyników. Badania statystyczne można przekuć w czyn

Reasumując powyższe rozważania warto pamiętać, iż statystyka jako nauka zajmuje się pozyskiwaniem, analizą danych i prezentacją wyników. Pozawala to na zobaczenie badanego zjawiska w szerszej perspektywie. Innymi zaletami statystyki są:

• uporządkowanie posiadanych danych; • wspomagania procesu decyzyjnego; • wykazanie punktów zdecydowanie słabych • wykazanie stron zdecydowanie mocnych. Statystyka daje ogólny obraz świata

Należy zauważyć, że zastosowanie analizy statystycznej pozwala na weryfikację otrzymanych danych oraz na ich ogólne zrozumienie. Jeśli chodzi o statystykę opisową można wyróżnić jej trzy działy, którymi są:

• analiza struktury zbiorowości; • analiza współzależności zjawisk; • analiza dynamiki zjawisk.

Pierwsza z nich pozwala na wskazania rozłożenia cechy zmiennej wśród osób należącej do wybranej zbiorowości. Drugi jej dział koncentruje się na ustaleniu powiązań występujących między poszczególnymi cechami zmiennymi wyróżniającymi zbiorowość statystyczną. Trzeci, ostatni dział, określa zmiany występujące w procesie kształtowania się cechy zmiennej w danym okresie czasu.

Statystyka otwiera widoki na przyszłość

Tytułem podsumowania można zatem powiedzieć, iż analiza statystyczna jest narzędziem wspierającym procesy badawcze i umożliwiającym poprawne zrozumienie zjawiska oraz uporządkowanie napotkanej rzeczywistości. Tym niemniej, zwracając uwagę na szczególną wagę badań statystycznych w społeczeństwie należy pamiętać o zachowaniu potrzebnej skrupulatności w procesach badawczych.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt