Tag: badania społeczne (2)

Analiza statystyczna jako forma wiedzy o społeczeństwie

Analiza statystyczna jako forma wiedzy o społeczeństwie

Przeprowadzając procesy badawcze wśród społeczeństwa można uzyskać wiedzę na temat preferencji, oczekiwań, a także wiedzy na poruszany w badaniu tematy. Dzięki przeprowadzanym analizom statystycznym możliwe staje się zrozumienie zachodzących zjawisk w społeczeństwie, a przy tym można wyłapać zachodzące powiązania pomiędzy konkretnymi czynnikami.

 

Co Polacy mówią o bólu?

W kwestii bólów migrenowych zostały przeprowadzone badania, które pozwoliły zbadać poziom wiedzy Polaków na temat tychże. Zrealizowany projekt wskazał, iż bóle te często odbierane są przez ankietowanych jako zwykłe bóle głowy. Analiza statystyczna uwzględniła ponadto takie aspekty jak:

 • wybierane leki przeciwbólowe;
 • sposoby doświadczania obu rodzajów bólu;
 • radzenie sobie z odczuwanym bólem.

 

Badanie dotyczyło wielu aspektów

W głównej mierze badania te pozwoliły na zorientowanie się wobec wiedzy oraz poglądów Polaków względem badanych zagadnień. Pozyskane wyniki wskazują, iż:

 • zdecydowana większość ankietowanych (68,2%) doświadcza bólów głowy;
 • rzadziej bólu głowy doświadczają mężczyźni oraz osoby w przedziale wiekowym 40-49 lat;
 • najczęściej na ból uskarżają się kobiety (75% kobiet).

Zrealizowane badanie wskazało, iż co piąty Polak, który podlegał badaniu nie wie, czym są bóle migrenowe. W badanej kwestii największą wiedzę posiadają kobiety i osoby w wieku 60+

 

Pozyskać dane o źródłach wiedzy

Co ciekawe ankietowani nie byli skłonności zgodzić się, iż migrena jest problemem hiperbolizowanym przez media oraz producentów konkretnych leków. A przy tym większość zgodziła się z tym, iż migrena jest dolegliwością, którą należy zwalczać. Przeprowadzone badania pozwoliły na wykrycie maksymalnej ilości wiedzy i przekonań ankietowanych. W oparciu analizy statystyczne można zauważyć, iż respondenci jako źródło wiedzy o posiadanej migrenie wskazują:

 • diagnozę postawioną przez lekarza (30,8%);
 • artykuły przeczytane w gazetach (29,1%);
 • sugestię farmaceuty (20,4%);
 • sugestię znajomego (11,1%);
 • ich własne przeczucia – zgadywanie (4,5%);
 • notatkę przedstawioną w przeprowadzanej ankiecie (4,1%).

 

Proces badawczy otwiera nowe drzwi

Analiza statystyczna wskazała, iż ankietowani radząc sobie z atakami migrenowymi najczęściej kładą się w cichym i wygodnym miejscu. Najrzadziej wskazywany sposób dotyczył podejmowania środków zaradczych. Pozyskane informacje mogą zostać wykorzystane i pogłębiane tak w celach naukowych, jak i w kwestii budowania strategii marketingowych.


Wiarygodność badania a postawa badacza

Wiarygodność badania a postawa badacza

Przeprowadzanie badań zorientowanych na zrozumieniu zachowań występujących w społeczeństwie wymaga wiele czujności oraz doświadczenia. Socjolog (praca, którą on wykonuje) ma za zadanie dostarczyć maksymalnej ilości informacji pozwalających na budowanie rzeczywistej wizji społeczeństwa. Co więcej w pozytywny sposób oddziałuje także na podejmowane decyzje oraz budowę strategii.

 

Najważniejsza jest czujność

Dzięki wiedzy oraz narzędziom zastosowanym przez socjologa praca  przez niego wykonana ma wpływ na ogólny obraz świata znajdującego się wokół. Osoba, która chce zostać socjologiem powinna odznaczać się:

 • dokładnością, skrupulatnością;
 • umiejętnościami wychwytywania zależności;
 • ciekawością świata;
 • kreatywnością.

W obrębie podejmowanych działań przez socjologa należy podkreślić, iż powinien być on osobą otwartą, a także zdolną do dystansowania się wobec badanego zagadnienia. Przekładanie swoich opinii oraz doświadczeń na badany obiekt może doprowadzić do niepowodzenia projektu badawczego.

 

Dystans wspiera wiarygodność wyników

We wszystkich podejmowanych procesach badawczych bardzo ważne jest zachowanie obiektywnej postawy, która pozwoli na podchodzenie do badanego zagadnienia z dystansem, co oznacza, że:

 • badacz skoncentruje się na faktach;
 • własne oceny i przekonania nie będą w centrum;
 • badacz zyska większą świadomość badanego zagadnienia;
 • przedstawione efekty badania będą rzetelne.

Na wiarygodność procesu nie tylko składa się umiejętne wykorzystanie fachowych narzędzi, ale przede wszystkim obiektywne podejście do badanego zagadnienia, co wpływa na:

 

Projekt badawczy potrzebuje wiedzy

W istocie dzięki pozyskanym wynikom możliwe staje się budowanie wiedzy na temat społeczności, w której prowadzone są badania. Zaplanowanie procesu badawczego z uwzględnieniem jego efektywności należy do zadań socjologa. Praca zrealizowana przez badacza ma za zadanie:

 • zwiększyć perspektywę patrzenia;
 • pobudzić do dalszych badań;
 • odpowiadać wymogom stawianym przed badaniem.

 

Jakość odpowiada wykonaniu

Biorąc pod uwagę wieloetapowość procesów badawczych należy uchwycić także złożoność badanych zagadnień. Osobą odpowiedzialną za uporządkowanie przebiegu procesu jest socjolog - praca wykonywana przez niego odpowiada wytycznym, które pozwalają na wysokojakościowe realizacje badań.