Statystyka jako nauka służąca wzrostowi

analizy statystyczne

Statystyka jako nauka służąca wzrostowi

Pozyskane informacje w procesach badawczych należy we właściwy sposób zinterpretować, a co za tym idzie należy wykorzystać odpowiednie narzędzia badawcze, które pozwolą na wyciągnięcie konkretnej wiedzy z posiadanych wniosków. W tym celu korzysta się z statystyki, która jest nauką odnoszącą się do metod badania prawidłowości. Dziedzina to odnosi się do procesów masowych oraz zajmuje się ich ilościową bądź jakościową analizą.

 

Nauka, która pozwala podjąć działanie

 

Przeprowadzane analizy mają posłużyć do polepszenia procesów decyzyjnego, a więc do zwiększenia skuteczności podejmowanych działań. Statystyka dzieli się na:

  • statystykę opisową;
  • wnioskowanie statystyczne.

Druga z nich dotyczy metod wnioskowania, które dotyczą całej populacji przy zbadaniu tylko jej części tzw. próby. Natomiast pierwsza koncentruje się na metodach gromadzenia, opracowywania i prezentacji danych oraz dokonania ich sumarycznego opisu.

 

Informacje w centrum zainteresowania

 

Przeprowadzanie badań statystycznych stanowi zespół czynności, które skoncentrowane są na pozyskiwaniu informacji charakteryzujących badaną zbiorowość statystyczną, czyli populację. Populacja ta oprócz cech wspólnych posiada także cechy różnicujące.  Co więcej badanie takie ma dwa warianty:

  • pozwala wykryć;
  • potwierdza istnienie

badanych prawidłowości statystycznych. Zbiór danych, które zostały uzyskane w procesie obserwacji statystycznej nazywany jest materiałem statystycznym, który można podzielić na:

  • pierwotny – są to dane gromadzone specjalnie dla celów określonego badania;
  • wtórny – są to dane gromadzone dla innych celów, ale wykorzystywane w prowadzonym badaniu.

 

Decyzje powinny mieć dobre uzasadnienie

 

Statystyka posiadając szereg wyspecjalizowanych narzędzi potrafi wydobyć informacje, które będą przydatne w prowadzonej działalności. Uzyskane dane należy wykorzystać w taki sposób, aby usprawnić podejmowane decyzje. Na przebieg badania statystycznego składają się takie etapy jak:

 

Badanie z widokiem na przyszłość

 

Przeprowadzanie procesów statystycznych związane jest z opracowaniem i analizą bardzo dużych baz danych. Stąd też w procesach tych korzysta się z programów komputerowych, które minimalizują czas potrzeby na opracowanie i analizę pozyskanych danych. Mówiąc o statystyce mówi się o nauce, która ma przynieść wymierne korzyści i przyczynić się do wzrostu podmiotu, dla którego przeprowadzane jest badanie.

Podobne strony

Analizy statystyczne a fizyka kwantowa
Zobacz
Analiza danych - Doktorat
Zobacz
Opracowania statystyczne
Zobacz
Metoda trendu pełzającego i wag harmonicznych
Zobacz
Analizy statystyczne i ich znaczenie dla firm
Zobacz
Szkolenia statystyka
Zobacz
Rola analizy statystycznej w procesach badawczych
Zobacz
Pomoc statystyczna
Zobacz
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Co to jest statystyka?

Statystyka jest nauką, która zajmuje się badaniem prawidłowości w procesach masowych, oraz ich ilościową bądź jakościową analizą.

Jakie są cele przeprowadzania badań statystycznych?

Celem przeprowadzania badań statystycznych jest pozyskanie informacji charakteryzujących badaną zbiorowość statystyczną, czyli populację. Przeprowadzone analizy mają posłużyć do polepszenia procesów decyzyjnego i zwiększenia skuteczności podejmowanych działań.

Jakie są rodzaje statystyki?

Statystyka dzieli się na statystykę opisową oraz wnioskowanie statystyczne. Pierwsza koncentruje się na metodach gromadzenia, opracowywania i prezentacji danych oraz dokonania ich sumarycznego opisu, natomiast druga dotyczy metod wnioskowania, które dotyczą całej populacji przy zbadaniu tylko jej części tzw. próby.